مخزن ذخیره اسید فسفریک

گازهای خروجی از فرایند در هر دو سطح تیتر شده شامل مقادیری P2O5 و فلوئور می باشند(از میزان کل فلوئور موجود در کانی فسفات( ۵/۳%) حدود ۳۰% در محصول، ۱۶% در گاز خروجی مرحله هضم و۲۴% در گاز خروجی سطح تبخیر و۳۰% در کیک فیلتر ژیپس توزیع می شود). سرانجام ها نشان می دهد که مقدار استخراج فسفریک اسید اهمیت حلال IAA بیش از دو حلال دیگر میباشد به نحوی که صرفا اهمیت انجام دو سطح استخراج می توان 82.2 درصد از اسید را استخراج کرد در حالی که همین میزان به جهت حلال MIBK پس از سه تراز استخراج 73.5 درصد است. یک عدد از مهمترین کاربردهای پیلسوختی اسیدفسفریک، در مصارف (on-site) یا نیروگاههای غیر متمرکز کارگزاشتن شده در محل مصرف هست که در دوران حاضر یکی از از موثرترین کاربردهای این دسته پیلهایسوختی است. در همین نصیب هم در نهایت اهمیت پارامترهای دمای C°85 ، مدت روزگار واکنش 30 دقیقه ، نسبت حجم آب به وزن خاک ml/gr2، نسبت حجم اسید به وزن خاک ml/gr2/1 ، اسید فسفریک 34 درصد وزنی تولید. در صورتیکه همین اسید خالص شود، از آن می اقتدار به جهت تولید ترکیبات شیمیایی تجاری فسفاتها استفاده نمود. همین مدل اسید عمدتاً برای ایجاد کودهای شیمیایی فسفاته به کار می رود. فلوئور هم اساسی سمیت بوده و جزو کانی های آپاتیت به خرید فسفریک اسید آزمایشگاهی شمار می رود. اهدا می نماید و آن را به یک پروتون تبدیل می کند. این را می توانید به راحتی از منابع غذایی طبیعی دریافت کنید. فسفریک نیز نظیر اسید سیتریک با ویژگی بافری خوبی هست واز همین حیث در فرایندهای تخمیری به جهت در دست گرفتن PH مورد به کار گیری قرار می گیرد. غلضت اسید از دسته خوراکی از غلضت دسته صنعتی آن بخش اعظم است. اسید فسفریک ممکن هست بهعنوان استاندارد به جهت تعیین طیف بینی رزونانس مغناطیس هسته (NMR) فسفر -31 31P NMR استفاده شود. فسفریک اسید صرفا اسید معدنی میباشد که در مواد خوراکی و غذایی کاربرد دارد. از نکاتی که میبایست در پیلسوختی اسیدفسفریک مدنظر قرار گیرد، مقاومت اجزای آن میباشد، که بایستی در برابر خورندگی اسید مقاومت بالایی از خود نشان دهند. گرمای بوجود آمده در پیلسوختی اسیدفسفریک میتواند در کاربرد ترکیبی گرما و الکتریسیته گزینه به کار گیری قرار گیرد. در همین حالت مولد پیلسوختی اسیدفسفریک به طور مستقیم در محل مصرف کارگزاشتن می‌گردد و از حرارت و برق تولیدی به طور همزمان استعمال میگردد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه خرید اسید فسفریک کشاورزی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.