ماجرای یوسف و زلیخا – خبرگزاری حوزه

قبل از حضرت موسی برهه زیاد مهمّی در تاریخ بنیاسرائیل و در تاریخ انبیای الهی وجود دارد و آن مقطع زندگی حضرت یوسف (ع) است. بنابر آیه‌ها قرآنکریم خداوند به حضرت ابراهیم دو فرزند عنایت نمود. فرزند اوّل اسماعیل ذبیح الله و فرزند دوم حضرت اسحاق (ع) بود. حضرت یوسف از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب بود. ولی در نسل حضرت اسماعیل تحول عظیمی ساخت میشود. نبّوت و رسالت به همین نسل منتقل میشود و خاتم پیامبران از نسل حضرت اسماعیل ظهور مییابند. درباره نسل حضرت اسماعیل در قرآن به صراحت مطلب زیادی را نمیبینیم. حضرت موسیبنعمران، حضرت عیسیبنمریم، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت زکریا و حضرت یحیی از پیامبران بنیاسرائیل میباشند. عمده مباحث قرآن در ادامه تاریخ به برهه زمانی زندگی بنیاسرائیل تا زمانه پیغمبر اکرم اشاره دارد. 14-گناهان و مسائل اخلاقی را در لفّافه و پوشش بگوییم. حضرت یعقوب مرگ یوسف را اعتقاد و باور نکرد و به آنها گفت: نفس شما، گناهی تبارک را در نظر شما مرتب است، و به جهت شما آسان جلوه داده است. اما پیامبران بخش اعظمی در نسل حضرت یعقوب که ملقب به اسرائیل بود به وجود آمدند که زمان پرداختن به همگی آن ها نیست. همسر عزیز مصر تصمیم بر کامجویى از یوسف داشت و نهایت کوشش خود را در این شیوه به فعالیت برد، یوسف نیز به مقتضاى طبع بشرى و اینکه جوانى نوخاسته بود، و هنوز همسرى نداشت، و در برابر هیجان انگیزترین صحنههاى جنسى قرار گرفته بود. قرآن، تاریخ را بر محور انبیای الهی و دپارتمان یوسف اسدی شریعتها پیگیری میکند. سرانجام این راز از درون قصر به خارج شکافت کرد، چنان که قرآن می فرماید: «گروهی از زنان شهر، این سخن را در در بین خود مصاحبه می کردند و تکثیر می دادند، که همسر عزیز اصلی غلام خود سر و سری پیدا کرده است و او را به سوی خویش دعوت می نماید و آنچنان عشق غلام بر او پیروز شده که اعماق قلبش را تسخیر کرده است» و آنگاه او را اهمیت همین پاراگراف آیتم سرزنش قرار دادند «ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم» (۴۱۴). بنیاسماعیل در مرز و بوم حجاز، و بنیاسحاق در فلسطین بومی بودند. صرفا برخی گفتهاند که احتمال می‌رود حضرت شعیب از بنیاسماعیل باشد که در مَدیَن و نزدیک مرزو بوم حجاز ساکن بودند. قرآن مهربان از آن به احسن القصص یاد می نماید و در سورهای از قرآن که به نام ایشان است قصه کاملی از حضرت یوسف ابلاغ میشود. در همین نوشته به تحلیل تاریخ زندگی حضرت یوسف (ع) در آیه‌ها قرآن کریم و مهربان میپردازیم. حضرت یوسف (علیهالسلام) هنگامی که نه سال داشت، روزی نزد پدر آمد و گفت: «پدرم! معارف و دیگران، “بررسی روایات تفسیري فریقین در مسئلۀ ازدواج حضرت یوسف کلیدی زلیخا” دو فصلنامه حدیثپژوهی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهم، فصل بهار و تابستان ۱۳۹۴.