راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی پژوهان

عنوان مقاله کنفرانس, دانلود نوشته کارآفرینی در ورزش نام کنفرانس; تاریخ کنفرانس; محل تشکیل کنفرانس: اسم انتشارات; تاریخ انتشار. 1. هزینه انتشار: هیچ هزینه ای برای نشر مقالات در این مجله از شما اخذ نمی گردد. پذیرش نوشته در همین نشریه فقط به صورت الکترونیک رخ می گیرد. همین مقالات اصلی اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند. این مجله به رخ فصل طومار و به زبان پارسی مهم خلاصه انگلیسی و نیز مقالات انگلیسی اساسی خلاصه فارسی منتشر می شود. مروری بر مقالات در این بخش گنجانده شود. به همراه هر مقاله می بایست نامهای مبنی بر التماس چاپ مقاله، به سردبیر ارسال شود. روند باز‌نگری مقالات: هر یک از مقالات دست کم بوسیله دو داور که گوشه ای هیات تحریریه هستند بطور محرمانه باز‌نگری شده و عاقبت داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند تصحیح به اطلاع نویسنده مسئول میرسد. ضمناٌ مقالات توصیفی تکراری که واجد نتیجه های اثر گذاری گذاری بر فرایند تغییر تحول رفتارهای بهداشتی و تندرست جامعه نگردد پذیرفته نخواهند شد. نوشته مروری بایستی جامع و کامل بوده و در تنظیم آن حداقل از ۳۰ منشاء معتبر و دارای ارتباط به کار گیری شده باشد که دستکم دو نوشته از نویسنده یا این که نویسندگان و مرتبط اساسی مورد قضیه باشد. در مقدمه می بایست ضمن بیان با و لزوم تحقیق که حاوی منتخب ای از مطالعات و مشاهدات دارای ربط کلیدی تحقیق مورد حیث که در قبلی انجام شده است، حساس ذکر منابع آن‌ها ، هدف از مطالعه هم در انتهای مقدمه نوشته شود. زمینه و هدف: ادله انتخاب آیتم و هدف از مطالعه آن را توضیح دهد. عاقبت گیری: شامل سرانجام گیری نهایی، سفارش و سفارش مربوط به آیتم می باشد. سفارش می شود جهت تایپ کردن منابع از قابل انعطاف افزار مدیریت منابع از پاراگراف EndNote یاReference Manager به کارگیری کنید. توجه: در تعیین گونه مطالعه و مورد قضیه مقاله اعتنا نمایید زیرا حساس انتخاب گونه مطالعه فرم داوری مربوط به آن مطالعه به داور ارسال و حیاتی تعیین مورد قضیه نوشته فقط داوران اساسی تخصص به عبارتی موضوع مقاله را تحلیل می نمایند. نوشته مروری پس از اخذ توسط داوران کارشناس داوری( peer review ) می شود و سپس در هئیت تحریریه بررسی خواهد شد. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از دانلود نوشته در آیتم ضرب المثل ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.