اسید بوریک در عطاری !

اسید بوریک برای درمان یا این که پیشگیری از نبود بور در گیاهان زیاد آیتم توجه قرار میگیرد. متابورات سدیم، نمک بورات دیگر سدیم، گیاهان را از ایجاد انرژی مورد نیاز از نور متوقف می کند. اسید بوریک و نمک آن در آب دریا و در اکثری از گیاهان وجود دارد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: محلول­پاشی سولفات روی در سه سطح (بدون محلول پاشی (Zn0)، محلول پاشی اهمیت غلظت سه در هزار (Zn1) و محلول­پاشی با غلظت شش در هزار (Zn2))، محلول­ پاشی اسید بوریک در سه سطح (بدون محلول­پاشی (B0)، محلول­پاشی با غلظت دو در هزار (B1) و محلول­پاشی با غلظت چهاردر هزار (B2)) و ارقام شامل (V1) SLM046 و رقم طلایه (V2). به خواسته باز‌نگری تأثیر محلول­پاشی سولفات روی و اسید بوریک در فرایند گوناگون فنولوژیک بر عملکرد و بعضا صفات پاره ای دو رقم کلزا، آزمایشی به رخ فاکتوریل و در قالب طرح اساس بلوک­های کامل تصادفی اصلی 18 تیمار و در سه تکرار در سال زراعی 85-84 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان به تراز اجرا درآمد. بنابراین، اصلی عنایت به نقش مثبت اسید بوریک در افزایش عملکرد دانه و به کارگیری توأم سولفات روی و اسید بوریک در ارتقا وزن هزاردانه و تعداد خورجین­های بارور کلزا و همینطور بالاتر بودن سطح عملکرد دانه در رقم SLM046، استفاده از این رقم و محلول­پاشی همزمان اسید بوریک و سولفات بر روی حیاتی غلظتهای به ترتیب دو در هزار و سه در هزار در روند ابتدای ساقه رفتن و ابتدای گلدهی (تیمار Zn1B1) در مناطق اساسی آب و هوا و خاک مشابه محل مطلوب میباشد. ذراتی که وارد هوا می شوند از دربین نمی روند. زمانی که در آنجا وجود داراست ، به طور کلی گیر کرده و به میوه منتقل نمی شود. در سال ۲۰۱۰ از طرف مرکز در اختیار گرفتن و پیشگیری از بیماریها اطلاعاتی جمع اوری شد که نشان میدهد مصرف حدود ۳۰ گرم اسید بوریک برای انسان سمی میباشد و سبب ساز به مرگ میشود. اسید بوریک اساسی فرمول شیمیایی H3BO3 اسیدی ملایم می باشد که بصورت بلورهای بی رنگ و یا پودر سفید حلال در آب است. فروش اسید بوریک به صورت ماده جامد، سپید رنگ و فارغ از صنعت اسید بوریک بو می باشد. همین ماده به رخ بلورهای بی رنگ یا پودر سپید در آب وجود داد. ولی معین نمی باشد که چه میزان مستقیماً در ریه ها جذب می شود و چه مقدار از ریه ها پاک شده و بلعیده می شود که این موضوع معمول ترین عارضه ها اسید بوریک به حساب می آید. نتیجه ها جداسازی واریانس نشان اعطا کرد میان کارایی دانه از حیث آماری تفاوت معنیدار وجود داشته و حداکثر جنس دانه کلزا از تیمار Zn0B1 و رقم SLM046به میزان 4180 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.