کاربرد پتاسیم هیدروکسید از نوشابه تا باتری ماشین

حساس اعتنا به شکل و باز‌نگری نمودارها می توان متوجه شد که غلظت نهایی اتم K حدود(ppm) 22 بدست آمد. به جهت ایجاد هیدروکسید پتاسیم تا اواخر قرن نوزدهم از واکنش کربنات پتاسیم مهم محلول هیدروکسید کلسیم بدست می آمد البته نیز هم اکنون از روند الکترولیز محلول کلرید پتاسیم بهره برداری می شود. از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید به تیتر الکترولیت در انواع باتری ها از جمله باتری های قلیایی، نیکل-کادمیوم و دی اکسید منگنز-روی استعمال می شود. این ماده آبدوست است و لذا در آزمایشگاه به تیتر یک رطوبت گیر برای جذب رطوبت حلال های بازی به ویژه آمین ها و پیریدین ها خرید پتاسیم هیدروکسید آزمایشگاهی استفاده می شود. استنشاق این باز خورنده می تواند به غشای مخاطی و ریه ها آسیب برساند. محلول های پتاس با غلظت حدود۵% در تماس اساسی پوست تحریک کننده، در حالی که کلیدی غلظت های بالاتر از ۲% خورنده هستند. پتاسیم هیدروکسید ترکیبی معدنی اهمیت فرمول KOH است، همینطور پتاس کاستیک (سود سوز آور) نیز نامیده می شود. پتاسیم هیدروکسید در شستن میوه ها در سوله ها به کار گیری می گردد. همچنین این ماده به جهت کم کردن مقدار اسیدیته و تهیه کردن pH محلول ها قابل به کارگیری هست.. همین ماده در ایجاد نمودن رنگ کارامل هم به کار گیری می گردد و در فعالیت تولید کردن نوشابه، ساخت شکلات و اما کاکائو اضطراری است. بهره بردن از ادغام چربی و پتاس برای تولید نمودن صابون به طور مرسوم به کارگیری میشود. پتاسیم هیدروکسید جزو توانا ترین مدت زمان ها وبافرمول شیمیایی KOH می باشد و از مهمترین کاربردهای آن خنثی سازی اسیدها است.نام های هم معنی هیدروکسید پتاسیم : پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور ،پتاسیم پرک.از پتاسیم هیدروکسید به استدلال اینکه کلر ندارد در خنثی نمودن محلولها و موادی که در کمبود کلر خنثی می شوند استعمال می شوند. از هیدروژن و کلر ساخت شده در این فرآیند به ترتیب محصولات جانبی کاتدی و آندی محسوب میشوند. در این فرایند گازهای کلر و هیدروژن به تیتر محصولات جانبی در آند و کاتد تولید می شوند. اکثر زمان ها در ترکیب اهمیت صابونهای سدیم، به عنوان مثال، در محصولات اصلاح و همچنین در صنعت نساجی استعمال میشوند. در فرایند شیرینسازی و تصفیهی گاز طبیعی از پتاس به جهت حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگردی به کارگیری میشود.، دی اکسید کربن، گوگرد تری اکسید و نیتروژن تری اکسیدی که در جریان گاز وجود دارااست به امداد پتاس جذب و حذف میشوند. به طور معمول روش تشکیل همین ماده به این دسته میباشد که کاتیون های k به وسیله یون های OH تسلط می گردند و به شتاب به تشکیل بلور های همین ماده به پیش میرود.

مقاله های جذاب  مطالعه 3 جاده کشنده را برای مسافران بمبئی مشخص می کند