نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان – مهد کودک نارنج

برای هر نوباوه پنج پرسشنامه در لحاظ گرفته شده بود که دو پرسشنامه مربوط به خود نوباوه و سه پرسشنامه مربوط به والدین بچه بود که بایستی به وسیله والدین طفل به کلیه آنان پاسخ دیتا می شد که پس از اجرا و عده آوری پرسشنامه ها، ۵۰ پرسشنامه را که به طور ناقص کامل شدن شده بودند و یا آزمودنی ها به علت حجم مضاعف سؤالات، اعتنا به اندازه در جواب گویی نداشتند، حذف کردیم. همین مقیاس حساس 33 سوال می باشد که به رخ صحیح یا نادرست پاسخ داده می­شود. پاسخ­های آزمودنی ها به وسیله سوییچ مقیاس تطبیق دیتا می­شود و عده مطابقت پاسخ­ها کلیدی کلید مقیاس سرانجام کلی را به جهت هرفردمشخص می­کند. در مثال گیری تلفیقی محققان هم‌زمان از تعدادی روش نمونه گیری (خوشه ای و طبقه ای) استفاده می­کنند تا روند نمونه گیری داده ها از مزایای نحوه های مختلف برخوردار باشد. والدین حتی برای کودکان بسیار ناچیز سن و سال نیز برنامه های آموزشی و ورزشی تدارک می بینند تا زمانی به سن مکتب رسیدند و روزگار آن رسید که در رقابت ها شرکت کنند، از آمادگی کافی برخوردار باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کودکان پیش دبستانی مهدهای بچه شهرستان یزد تشکیل دادند که در سال تحصیلی 1397-1396 حضور داشتند که تعداد آن ها 3813 نفر بود. نتیجه ها پژوهش نشان داد که بین عملکرد خانواده و پرخاشگری فیزیکی نوجوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و هم چنین یافته های پژوهش به کلیدی گسترش مداخلات خانوادگی با از لحاظ فرهنگی اشاره می­کند تا از پرخاشگری فیزیکی در مدارس متوسطه، جلوگیری شود. در پژوهش جهانبخش گنجه و عریضی سامانی (19) پایایی این پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ 75/0 ارزیابی گردید. حجم نمونه اساسی به کار گیری از جدول کوکران، 348 نفر بود و برای افت احتمالی پرسشنامه ها 10 % به حجم مثال افزوده شد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه­ای می­باشد که برای مورد های «هرگز»، «بعضی اوقات»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته می­شود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای نقش کودکی مژگان در سریال کودک مهندس وب وب سایت خود باشید.